NÔNG SẢN

Giá: 120.000đ/ 1 Lít

Giá: 900.000đ/ 1 lít 1.100.000đ

Giá: 470.000đ/ 1 Kg

Giá: 400.000đ/ 1 lít

Giá: 130.000đ/ 1 hủ

Giá: 150.000đ/ Kg

Giá: 600.000đ/ KG